Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2017

(bedragen luiden in eenheden van duizend euro)

Resultaatbepaling

De resultaten worden toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.


(1) Verdiende premies eigen rekening   

Onder bruto premies wordt verstaan de aan leden in rekening gebrachte bruto premie. De uitgaande herverzekeringspremie betreft eveneens bruto premie. Onder niet-verdiende premies en lopende risico's wordt verstaan de voor 2017 en verder getroffen bruto premietekortvoorziening en het aandeel van herverzekeraars daarin.


(2) Schaden eigen rekening

Hieronder zijn begrepen:


(3) Bedrijfskosten

Hieronder zijn begrepen alle doorlopende kosten.
Kosten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.


Personeelskosten
Aan personeelskosten werd betaald:

 

 

2017

2016

Salarissen

 

2.875

 

2.510

Sociale lasten

 

370

 

350

Pensioenen

 

517

 

347

Studie en opleiding

 

68

 

35

Commissarisvergoedingen

 

51

 

45

Totaal

 

3.881

 

3.287

 

Aantal personeelsleden
Er waren per 31 december 2017 47 personeelsleden (41,74 fte) in dienst van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. (2016: 36,96 fte).

Centramed heeft voor haar medewerkers een verzekerde pensioenregeling afgesloten, ondergebracht bij Aegon. Het betreft een geïndexeerde middelloonregeling met pensioenrechtleeftijd 67 jaar en een opbouwpercentage van 1,75%.  De opbouw van de aanspraken wordt steeds in het desbetreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De eigen bijdrage van de werknemers aan de pensioenpremie bedraagt 6% van de individuele pensioengrondslag.


Bezoldiging bestuurders 

Het bestuur wordt gevormd door de directie. De directie ontving in 2017 een bezoldiging van 517 waarin ook de kosten voor de interim directeur is inbegrepen. In 2016 bedroeg de bezoldiging 749.  De privébijtelling voor de auto’s bedroeg 11. De leden Raad van Commissarissen ontvangen een bezoldiging over 2017 van 71. Voor de gebonden leden vindt de vergoeding plaats via de aangesloten instelling.  

 

Algemene kosten
Aan algemene kosten van derden werd betaald:

 

2017

2016

Kantoorkosten

 

67

 

67

Kosten automatisering en onderhoud

 

307

 

161

Totaal

 

374

 

228

  

Diensten van derden
Aan diensten van derden van derden werd betaald:

 

 

2017

2016

Actuariskosten

 

222

 

303

Kosten audit en advies

 

259

 

248

Totaal

 

481

 

551

 

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende actiefpost. Rentelasten worden toegerekend aan opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom in het jaar waarop ze betrekking hebben. Onder rentelasten vallen de kosten aan vermogensbeheer (EUR 112) en betaalde bankrentes (EUR 91).


Niet gerealiseerde resultaten beleggingen

Om een beter inzicht in het resultaat van Centramed te geven, conform besluit modellen jaarrekening, zijn de niet gerealiseerde winst en verlies op aandelen separaat in de winst- en verliesrekening opgenomen.

In tegenstelling tot 2016 wordt in de cijfers van 2017 de amortisatie op agio en disagio geclassificeerd onder de directe opbrengsten.

Dit is de verklaring van het feit dat in 2017 geen waardeveranderingen van beleggingen onder de beleggingslasten zijn verantwoord.


(4) Opbrengst beleggingen

 

 

Gemiddeld belegd bedrag

Opbrengsten

Waardemutaties

Rentelasten

Totaal

Intrest

Dividend

Gerealiseerd

Ongerealiseerd

Aandelen, obligaties en andere vastrentende waardepapieren

41.222

644

-

-

229

-203

670

Liquide middelen

26.755

14

-

-

-

-

14

Totaal

67.977

658

-

-

229

-203

684

 

Rente-, kasstroom- en kredietrisico


Renterisico
Het beleggingsbeleid en treasurybeleid bepalen de kaders, waarmee het marktrisico (o.a. rente-, aandelen- en spreadrisico) wordt beheerst. Prudentie is daarbij het uitgangspunt. Tegenover het belegd vermogen staan voor een groot deel de verzekeringstechnische verplichtingen. Het beleggingsbeleid is erop gericht om de duration van te beleggingen te matchen met de verplichtingen.


Het renterisico van Centramed blijkt volgens de SKV € 208K per einde 2017 bij een directe rentestijging van 1%. 


De duration van de rentegevoelige activa is gelijk aan de duration van de rentegevoelige passiva. De omvang van de rentegevoelige activa is groter dan de omvang van de rentegevoelige passiva. Per saldo zorgt dit ervoor dat het kernvermogen (saldo van activa en passiva) in marktwaarde termen daalt bij een rentedaling.


Tegenpartijrisico
Het tegenpartijrisico wordt zoveel als mogelijk beheerst door spreiding en een juiste rating van herverzekeraars en bankrelaties. Bij de keuze van herverzekeraars wordt daarnaast, in samenwerking met de herverzekeringsmakelaar, gelet op relevante kennis en kredietwaardigheid. Het panel van herverzekeraars is voldoende gespreid. De solvabiliteit van de herverzekeraars wordt periodiek beoordeeld. 


De gewenste rating van herverzekeraars is minimaal gelijk aan A (S&P). Alle herverzekeraars voldoen hieraan. De liquide middelen worden alleen geplaatst bij ING Bank, Rabobank, ABN AMRO en op de beleggersrekening bij Insinger de Beaufort. Dit wordt heroverwogen in het kader van de aanpassing van het vermogensbeheer. In het beleggingsbeleid geldt als rating van tegenpartijen minimaal Aa3 bij Moody’s voor de portefeuille tegenover de verplichtingen en minimaal A3 bij Moody’s tegenover het eigen vermogen, maar dit wordt herijkt. 


Tevens bestaat er een tegenpartij-/kredietrisico volgend uit de financiële posities van onze leden. De ontwikkelingen in de zorgmarkt en de financiële status van onze leden worden ook in dit kader gevolgd.


Het kapitaalvereiste voor het tegenpartijrisico bedraagt ultimo 2017 € 2.288K.


(5) Toerekening opbrengst uit beleggingen


De beleggingsopbrengsten onder aftrek van de beleggingslasten worden volledig toegerekend aan de technische rekening schadeverzekering.


Schadeverzekeringsbedrijf (direct bedrijf)
 

 

2017

Geboekte bruto premies

 

18.562

Verdiende bruto premies

 

18.562

Geboekte bruto schaden

 

8.522

Schaden na aftrek herverzekering

 

5.547

Bedrijfskosten

 

5.562

Herverzekeringssaldo

 

6.141

 

Brutopremie naar herkomst
De herkomst van de bruto premie ad 18.562 (2016: 14.594) is volledig toe te rekenen aan Nederland.


Accountantskosten

Inbegrepen zijn de aan het boekjaar toegerekende accountantskosten:

   

2017

2016

 

Ernst & Young Accountants LLP (2016: Deloitte Accountants B.V.)

 

 

 

 

Wettelijke controle jaarrekening

 

48

 

61

Overige controleopdrachten, w.o. verslagstaten Solvency II

 

16

 

35

Totaal netwerk accountant

 

64

 

96


Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er is een huurverplichting tot 30 september 2022 met een jaarverplichting van 126. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.


Voorbeleggingen
Per 31 december 2017 waren er geen voorbeleggingen voor 2018.


Ontvangen zekerheden
Er zijn ontvangen zekerheden in de vorm van door de leden afgegeven garantstellingen vanaf 2000 ad 9.080.


Gestelde zekerheden
Bankgarantie in verband met de huur pand Maria Montessorilaan ad 47. Dit bedrag betreft een garantie ter grootte van 3 maanden huur. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 6 jaar met ingang van 1 oktober 2016. 


Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. is aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Dientengevolge betaalde Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. haar aandeel in de herverzekeringspremie en overige kosten van NHT en staat Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. garant voor haar aandeel in het eigen risico van NHT, zijnde 0,08302% van 1/3e van de eerste layer van € 200 miljoen hetgeen overeenkomt met een bedrag van 4. De garantstelling in het kader van NHT is niet meegenomen in de berekening van de aanwezige solvabiliteit.


Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan.


Directie per 31 december 2017


Raad van Commissarissen per 31 december 2017