Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Toelichting op de balans (31 december 2017)

(bedragen luiden in eenheden van duizend euro)


Centramed is in 1994 opgericht door een aantal algemene ziekenhuizen en is operationeel als Onderlinge Waarborgmaatschappij (kortweg ‘de Onderlinge’) voor instellingen in de gezondheidszorg. Het doel van de Onderlinge is de leden te voorzien van een aansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt voor situaties die de normale draagkracht te boven gaan.

De statutaire vestigingsplaats is Den Haag; het kantoor is gevestigd te Zoetermeer, Maria Montessorilaan 9.


Centramed is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 08063107.


Uiteenzetting omtrent de grondslagen die in de jaarrekening zijn toegepast bij de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat.


Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Met betrekking tot de activa vindt waar nodig een waardevermindering plaats voor het risico van onvolwaardigheid. Deze waardevermindering wordt mede bepaald door beoordeling van de risicograad van de vorderingen.

 

Waardering van de onderscheiden activa en passiva

Gebruik van schattingen: de opstelling van de jaarrekening vereist dat Centramed schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde posten in de balans en resultatenrekening.


Deze schattingen zijn naar beste weten van de directie gemaakt, maar de daadwerkelijke uitkomsten kunnen uiteindelijk afwijken van die schattingen.


De belangrijkste schatting heeft betrekking op waardering van verplichtingen inzake verzekeringscontracten.


Beleggingen


Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

Aandelen worden gewaardeerd tegen de reële waarde.


Obligaties en andere vastrentende waardepapieren
Vastrentende beleggingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de aflossingswaarde wordt gedurende de looptijd van de beleggingen gespreid als resultaat verantwoord. Deze agio en disagio worden verantwoord onder overlopende activa of overlopende passiva.
Indien beleggingen voor het einde van de looptijd worden verkocht, worden de resultaten verantwoord in de resultatenrekening.


Immateriële vaste activa

Bij Centramed bestaan de immateriële vaste activa uit geactiveerde kosten met betrekking tot applicaties. 


Waardering geschiedt tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen over een periode van vijf jaar en bijzondere waardeverminderingen. Indirecte kosten zoals verkoopkosten en administratiekosten worden niet geactiveerd.


Materiële vaste activa

De hieronder opgenomen activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur.


Toelichting bepaling vervangingswaarde, bedrijfswaarde of opbrengstwaarde 

De opbrengstwaarde wordt bepaald op basis van de individuele transactieprijs bij verkoop of vervanging van het desbetreffende actief.

 

Liquide middelen

In 2016 is besloten het vermogensbeheer te herijken, om te kunnen voldoen aan de Solvency II-vereisten. Gedurende de analyse- en selectiefase wordt de oplopende stand van de liquide middelen geaccepteerd.

 

Aansprakelijk vermogen


Het aansprakelijk vermogen wordt gevormd door het eigen vermogen en achtergestelde ledenrekeningen, alles gewaardeerd tegen nominale waarde.


Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves, aandelen en op aandelen gestort kapitaal, inclusief agio.


Ledenrekening

De ledenrekening is een rekening die Centramed voor ieder lid aanhoudt en waar, conform het bepaalde in de statuten, bijschrijvingen op en afboekingen van kunnen plaatsvinden. Het saldo van een ledenrekening is eerst opeisbaar 10 jaren nadat het desbetreffende lid geen verzekeringsovereenkomst met de maatschappij meer heeft lopen. Betalingen vanuit de ledenrekening, anders dan op grond van individuele beëindiging van een lidmaatschap, kunnen slechts plaatsvinden na toestemming van De Nederlandsche Bank. Er is een ziekenhuis-lid dat geen ledenrekening heeft, maar wel een aandeel.


Technische voorzieningen inclusief aandeel herverzekeraars


Voorziening niet-verdiende premies en lopende risico

Deze voorziening heeft betrekking op een contract met afwijkende voorwaarden, waarvoor een tekort op de in totaal berekende premie wordt verwacht. Voor dit contract met een langere contractduur is een projectie gemaakt van de verwachte premies en de schadelast tot en met de einddatum van het contract. In deze projectie zijn geen kosten meegenomen.


Deze voorziening heeft betrekking op het jaar 2016 en is alleen opgenomen voor vergelijkende cijfers.


Voorziening te betalen schaden/uitkeringen

Deze voorzieningen hebben betrekking op nog niet afgewikkelde schaden op basis van het ‘claims made’ principe. Voor iedere schade wordt op basis van een reële inschatting van aansprakelijkheid, omvang en causaliteit een voorziening opgenomen. Deze inschatting wordt bij het bekend worden van nieuwe informatie bijgesteld. Voor de overloop van schaden die in 2017 en eerder zijn gemeld, maar nog niet voldoende konden worden beoordeeld, is een aparte voorziening (IBNeR) van 36.445 opgenomen. De IBNeR eind 2016 bedroeg 34.076. Sinds 2010 wordt de IBNeR apart berekend voor schaden met een schadelast groter dan of gelijk aan 0,5 miljoen euro en voor overige schaden.


Voor de schaden met een schadelast kleiner dan 0,5 miljoen euro is de bruto IBNeR-voorziening berekend onder toepassing van de chain ladder-methode, inclusief staart. Ook is deze getoetst met de Mack-methode, inclusief modellering van de staart van de uitloop van de schaden. Deze methode is geschikt voor portefeuilles met een lange uitloop, zoals die van Centramed.


De bruto IBNeR voorziening voor de schaden met een schadelast groter dan of gelijk aan 0,5 miljoen euro is vastgesteld op basis van expert judgement en getoetst aan de hand van trekkingen uit de staart van de schadegrootteverdeling (recente schaden) en het stochastisch toepassen van ontwikkelfactoren (oudere meldjaren). Ook is rekening gehouden met de waarschijnlijkheid dat een aantal schaden kleiner dan 0,5 miljoen euro zal uitgroeien tot schaden groter dan 0,5 miljoen euro. Vanuit de groep ‘schaden kleiner dan 0,5 miljoen euro’ zijn hiervoor op basis van expert judgement 19 schaden gealloceerd die in de vaststelling als ‘schaden groter dan 0,5 miljoen euro’ worden beschouwd. Voorgaande jaren vond deze allocatie at random plaats.


De totale bruto voorziening inclusief IBNeR heeft een betrouwbaarheidsniveau van 82,5%. De voorziening wordt niet verdisconteerd. Eventuele verhaalschade of het aandeel van herverzekeraars in de lopende schaden wordt op de voorziening in mindering gebracht.


De schattingen zijn gemaakt door de afdeling Actuariaat van Centramed en hierop is een review uitgevoerd door de actuariële functie.


Voorziening schadebehandelingskosten

Centramed heeft als gevolg van de stijging van het aantal openstaande claims en de overgang naar een reservering op basis van ‘going concern’ de verwachting dat toekomstige schadebehandelingskosten stijgen. Hiermee is de voorziening in 2017 met 378 verhoogd. De voorziening voor schadebehandelingskosten is vastgesteld op 4.997.


Herverzekering

Centramed sluit jaarlijks ter dekking van extra risico's een programma van zowel ‘quota share’- als ‘stop loss’ herverzekeringscontracten. Op de ‘quota share’- contracten ontvangt Centramed een commissie welke middels een sliding scale loopt van 10,0% tot en met 27,5%. Voor de afrekening van de herverzekeringspremies wordt rekening gehouden met een commissie van 27,5%. Uit voorzichtigheid wordt het meerdere van 10% geclassificeerd als schuld aan herverzekeraars.

 

Winst- en verliesrekening

In de winst- en verliesrekening worden de resultaten toegerekend aan de periode waar de betrekking op hebben,

Premies uit hoofde van schadeverzekeringen worden naar rato verantwoord gedurende de periode van polisdekking.

 

Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Deposito's en effecten zijn opgenomen onder beleggingen.

 

ACTIVA


1. Beleggingen


Overige financiële beleggingen


Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren betreft aandelen in beleggingsfondsen met beleggingen in Euro’s en in de Eurozone.

 

 

2017

2016

Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren
(incl. agio)

 

 

 

 

  • ter beurze genoteerd

 

2.411

 

2.182

 

 

 

 

 

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

 

 

 

 

  • ter beurze genoteerd

29.795

 

29.703

 

  • niet ter beurze genoteerd:

 

 

 

 

                                 Deposito met einddatum 23-10-2017

-

 

4.129

 

                                 Deposito met einddatum 05-09-2020

5.000

 

5.000

 

                                 Deposito met einddatum 13-08-2023

2.500

 

2.500

 

 

 

37.295

 

41.332

 

 

39.706

 

43.514

 


Van de op de balans opgenomen beleggingen bedraagt de verkrijgingsprijs 39.967 (2016: 46.032)
De marktwaarde van deze beleggingen exclusief opgelopen rente bedraagt 40.006 (2016: 46.888)


 

 

Verloopoverzicht

2017

2016

Balanswaarde per 1/1

 

43.514

 

42.648

 

 

 

 

 

Aankopen, verstrekkingen en uit cessies verkregen

950

 

6.565

 

Waardeveranderingen aandelenportefeuille

229

 

71

 

Verkopen, aflossingen en cessies

-4.987

 

-5.770

 

 

 

-3.808

 

866

Balanswaarde per 31-12

 

39.706

 

43.514

 

2. Vorderingen

 

 

2017

2016

Nog te ontvangen Schadebehandelingskosten

 

941

 

948

Nog te ontvangen Premie

 

300

 

210

Nog te ontvangen Contante storting en kapitaalversterking

 

-

 

918

Nog te ontvangen Schade onder Eigen Risico

 

1.962

 

2.683

Vorderingen uit directe verzekeringen op verzekeringsnemers

 

3.203

 

4.759

Vorderingen uit herverzekeringen

 

334

 

1.095

Overige vorderingen

 

2

 

10

Totaal vorderingen

 

3.539

 

5.864


Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

 

3. Materiële vaste activa

Verloopoverzicht

2017

2016

Cumulatieve aanschafwaarde 1-1

 

591

 

513

 

 

 

 

 

Investeringen

110

 

-

 

Desinvesteringen

-41

 

78

 

Cumulatieve afschrijvingen

-322

 

-253

 

 

 

-253

 

-175

Boekwaarde 31-12

 

338

 

338

 

Verloopoverzicht

2017

2016

Boekwaarde 1-1

 

338

 

389

 

 

 

 

 

Investeringen

110

 

78

 

Desinvesteringen

-8

 

-

 

Afschrijvingen

-102

 

-129

 

 

 

-

 

-51

Boekwaarde 31-12

 

338

 

338

 

Het jaarlijkse afschrijvingspercentage bedraagt 33,33% voor computerapparatuur, motorrijtuigen 25% en 40% (afhankelijk van verwachtte levensduur) en voor inventaris 20%.

 

Verloopoverzicht computerapparatuur

2017

2016

Boekwaarde 1-1

 

36

 

59

 

 

 

 

 

Investeringen

65

 

27

 

Desinvesteringen

-

 

-

 

Afschrijvingen

-20

 

-50

 

 

 

45

 

-23

Boekwaarde 31-12

 

81

 

36

 

Verloopoverzicht motorrijtuigen

2017

2016

Boekwaarde 1-1

 

130

 

182

 

 

 

 

 

Investeringen

43

 

-

 

Desinvesteringen

-8

 

-

 

Afschrijvingen

-48

 

-52

 

 

 

-13

 

-52

Boekwaarde 31-12

 

117

 

130

 

 

 

 

 

 

Verloopoverzicht kunst

2017

2016

Boekwaarde 1-1

 

21

 

21

 

 

 

 

 

Investeringen

-

 

-

 

Desinvesteringen

-

 

-

 

Afschrijvingen

-

 

-

 

 

 

-

 

-

Boekwaarde 31-12

 

21

 

21

 

 

Verloopoverzicht verbouwing

2017

2016

Boekwaarde 1-1

 

51

 

36

 

 

 

 

 

Investeringen

-

 

21

 

Desinvesteringen

-

 

-

 

Afschrijvingen

-8

 

-6

 

 

 

-8

 

15

Boekwaarde 31-12

 

43

 

51

 

 

Verloopoverzicht inventaris

2017

2016

Boekwaarde 1-1

 

100

 

91

 

 

 

 

 

Investeringen

2

 

30

 

Desinvesteringen

-

 

-

 

Afschrijvingen

-26

 

-21

 

 

 

-24

 

9

Boekwaarde 31-12

 

76

 

100

 

4. Immateriële vaste activa

Verloopoverzicht

2017

2016

Cumulatieve aanschafwaarde 1-1

 

438

 

438

 

 

 

 

 

Investeringen

-

 

-

 

Desinvesteringen

-

 

-

 

Cumulatieve afschrijvingen

-287

 

-200

 

 

 

-287

 

-200

Boekwaarde 31-12

 

151

 

238

 

 

 

2017

2016

Boekwaarde 1-1

 

238

 

326

 

 

 

 

 

Investeringen

-

 

-

 

Desinvesteringen

-

 

-

 

Afschrijvingen

-87

 

-88

 

 

 

-87

 

-88

Boekwaarde 31-12

 

151

 

238

 

5. Liquide middelen

 

Het volledige saldo liquide middelen ad 31.402 (2016: 22.108) is inclusief een bankgarantie van 47, zoals vermeld onder "Gestelde zekerheden".

 

6. Overlopende activa

 

2017

2016

Lopende rente

 

394

 

436

 

 

 

 

 

Agio op vastrentende waarden

1.813

 

2.165

 

Nog te ontvangen bedragen

169

 

178

 

Overige overlopende activa

 

1.982

 

2.343

Overlopende activa

 

2.376

 

2.779


PASSIVA


7. Eigen vermogen

 

Verloopoverzicht

2017

2016

Algemene reserve

 

 

 

 

Stand per 1-1

156

 

567

 

Resultaatverdeling voorgaand boekjaar

7

 

-567

 

Contante storting

-

 

567

 

Afboeking oninbare contante storting

-414

 

-411

 

Stand per 31-12

 

-251

 

156

 

 

 

 

 

Geplaatst aandelenkapitaal

 

 

Stand per 1-1

81

 

70

 

Kapitaalstorting

2

 

11

 

Kapitaalterugbetaling

-

 

-

 

Stand per 31-12

 

83

 

81

 

 

 

 

 

Agioreserve

 

 

Stand per 1-1

15.249

 

14.257

 

Agio op kapitaalstorting

469

 

992

 

Resultaatverdeling 2016

-

 

-5.557

 

Contante storting

-

 

5.557

 

Agiostoringen door aandeelhouders

-

 

-

 

Stand per 31-12

 

15.718

 

15.249

 

 

 

 

 

Agioreserve

 

 

Stand per 1-1

701

 

-8.268

 

Naar algemene reserve

-7

 

567

 

Naar ledenrekening ziekenhuizen

-435

 

2.296

 

Naar ledenrekeningen GGz en Overige instellingen

-259

 

-152

 

Naar agio

-

 

5.557

 

Naar overige reserves resultaat vorig boekjaar

-

 

-

 

Resultaat boekjaar

952

 

701

 

Stand per 31-12

 

952

 

701

 

 

 

 

 

Totaal Eigen Vermogen

 

16.502

 

16.187

 

Per 31 december 2017 waren 83 gewone aandelen á € 1.000 uitgegeven waarop in totaal € 15.718 aan agio is gestort. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 83.000.


Resultaatbestemming:

De directie heeft - conform artikel 24 van de Statuten- de intentie om van het batig resultaat € 7.500 toe te voegen aan de "Algemene reserve". Het resterend saldo wordt bijgeschreven op de ledenrekeningen, conform vastgesteld op de ALV van 7 mei 2018.

 

Solvabiliteit:

Aanwezige solvabiliteit SII

2017

2016

Algemene reserve

-251

 

156

 

Ledenrekening (tier 1 en 2)

6.200

 

5.666

 

Aandelenkapitaal & agioreserve

15.801

 

15.330

 

Onverdeeld resultaat

952

 

701

 

Reconciliatiereserve

5.262

 

3.977

 

Ledengaranties

7.830

 

8.013

 

Totaal beschikbaar vermogen

 

35.794

 

33.843

Solvabiliteitskapitaalvereiste

 

21.666

 

21.828

Overschot (- = tekort)

 

14.128

 

12.015

 

 

 

 

 

Solvabiliteitsratio

 

165%

 

155%


Op grond van de risicobereidheid wil Centramed een veiligheidsmarge in de solvabiliteit aanhouden die twee significante ‘schokken’ moet kunnen opvangen boven het wettelijk vereist kapitaal.


De directie en Raad van Commissarissen ramen de gewenste solvabiliteit op 175% van de vereiste solvabiliteit. 


De wettelijke Solvency II-eis is eind 2017 gelijk aan 21.674. De aanwezige solvabiliteit volgens Solvency II is eind 2017 gelijk aan 35.794, dus lager dan de gewenste solvabiliteit, maar wel boven de wettelijke Solvency II-eis van 21.666. De aanwezige solvabiliteitsratio bedraagt 165% (eind 2016: 155%).

 

8. Achtergestelde ledenrekeningen 


Over de ledenrekeningen wordt jaarlijks een rente vergoed, waarvan het percentage jaarlijks - al dan niet na het einde van het boekjaar waarvoor de rente wordt vastgesteld - door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van de directie wordt vastgesteld. 

 

Bij het vaststellen van dit percentage mag de Algemene Ledenvergadering een verschillend percentage vaststellen voor leden en voormalige leden. Ook wordt dividend vergoed over aandelenkapitaal en agioreserve, waarbij het percentage gelijk is aan de rentevergoeding.
Voor 2017 stelt de directie voor geen rente en dividend te vergoeden.

 

2017

2016

Stand per 1-1

 

5.666

 

2.980

Kapitaalbijdrage nieuwe leden

 

461

 

455

Onttrekkingen naar kapitaal en agio

 

-472

 

-1.002

Resultaat verdeling ziekenhuizen

 

435

 

-2.296

Resultaat verdeling GGz en Overige instellingen

 

259

 

152

Contante storting

 

-

 

826

Terugboeking oninbare kapitaalversterking

 

-149

 

-

Stortingen kapitaalversterking

 

-

 

4.551

Stand per 31-12

 

6.200

 

5.666

 

TECHNISCHE VOORZIENINGEN


De looptijd van de voorzieningen is afhankelijk van de afwikkeling van de in behandeling zijnde schadedossiers. Over het algemeen is de looptijd langer dan een jaar.

 

2017

2016

Voor niet verdiende premies en lopende risico’s

 

 

 

 

Bruto (direct bedrijf)

-

 

4.235

 

Herverzekeringsdeel (direct bedrijf)

-

 

2.965

 

Eigen rekening (direct bedrijf)

 

-

 

1.270

 

 

 

 

 

Voor te betalen schaden/uitkeringen

 

 

 

 

Bruto (direct bedrijf)

 

 

 

 

- Overige uitstaande schaden (a)

78.713

 

76.622

 

- Voorziening schadebehandelingskosten voor te betalen schaden (b)

4.997

 

4.620

 

 

83.710

 

81.242

 

 

 

 

 

 

Herverzekeringsdeel (direct bedrijf) overige uitstaande schaden (c)

33.563

 

33.024

 

 

 

 

 

 

Eigen rekening (direct bedrijf)

 

 

- Overige uitstaande schaden (a-c)

45.150

 

43.598

 

- Voorziening schadebehandelingskosten voor te betalen schaden (b)

4.997

 

4.620

 

 

 

 

 

 

Totaal voor te betalen schaden/uitkeringen

 

50.147

 

48.218

 

 

 

 

 

Totaal technische voorzieningen eigen rekening gehele bedrijf

 

50.147

 

49.488

 

 

 

Verloopoverzicht

2017

2016

Stand 1-1

 

49.488

 

47.820

Dotatie

6.216

 

4.456

 

Uitbetalingen

5.557

 

2.788

 

 

 

659

 

1.668

 

 

 

 

 

Stand 31-12

 

50.147

 

49.488

 

Uitloopresultaten

De netto uitloopresultaten van voorgaande verzekeringsjaren laten het volgende beeld zien:

 

Uitloop (negatieve bedragen zijn vrijvallen)

2017

2016

 

 

 

 

 

2016

 

-1.030

 

0

2015

 

-498

 

-306

2014

 

-161

 

-44

2013

 

-826

 

-142

2012

 

1.114

 

-1.825

2011

 

1.071

 

-727

2010

 

-92

 

-282

2009

 

-10

 

-10

2008

 

-131

 

-254

2007

 

16

 

-30

Oudere jaren

 

-151

 

558

Totaal

 

-698

 

-3.062

 


Uitloop of vrijval is het gevolg van ontwikkelingen in de schadelast, inclusief IBNeR, bij de afwikkeling van dossiers. De uitkomst van de door onze actuaris uitgevoerde toereikendheids-toets geeft aan dat de technische voorzieningen als geheel toereikend zijn. De toets is uitgevoerd op Solvency II-grondslagen op basis van best estimate plus risicomarge berekend op cost-of-capital methode. Volgens de tot nu toe gebruikelijke stochastische methodiek geldt een toereikendheid met een betrouwbaarheid van 82,5%. 


10. Schulden

 

2017

2016

Uit directe verzekering aan verzekeringnemers

 

388

 

162

Nog te verrekenen herverzekeringspremie

 

2.633

 

1.624

Belastingen

 

46

 

36

Premies sociale verzekeringen

 

11

 

26

Reservering herverzekeringscommissie

 

768

 

769

Overige

 

226

 

256

Totaal

 

4.072

 

2.873


De reservering herverzekeringscommissie heeft een looptijd van 1 tot 5 jaar. De andere schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

 

11. Overlopende passiva

 

2017

2016

Disagio op beleggingen

 

74

 

83

Reservering vakantiedagen en overwerk

 

-

 

-

Overige kosten

 

517

 

544

Totaal

 

591

 

627


In de post "Overige kosten" zijn nog te betalen operationele kosten verantwoord.