Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Kasstroomoverzicht 2017

(Bedragen x € 1.000)

2017

 

2016

           

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

 

 

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

952

 

 

701

 

Afschrijving bedrijfsmiddelen

189

 

 

139

 

Afschrijving agio/disagio

345

 

 

407

 

Mutatie technische voorziening eigen rekening

659

 

 

1.667

 

Mutatie kortlopende schulden

1.180

 

 

632

 

Mutatie vorderingen

2.352

 

 

4.204

 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

 

5.677

 

 

7.750

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten activiteiten

 

 

 

 

 

Investeringen en aankopen

 

 

 

 

 

- Materiële & Immateriële vaste activa

-87

 

 

-77

 

- Overige beleggingen

-950

 

 

-6.564

 

 

 

-1.037

 

 

-6.641

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen

 

 

 

 

 

- Overige beleggingen

 

4.987

 

 

6.217

 

 

 

 

 

 

Saldo mutatie beleggingen (agio/disagio)

 

-114

 

 

-227

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten activiteiten

 

3.836

 

 

-651

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

 

 

 

Onttrekking ten behoeve van resultaat vorig boekjaar

-

 

 

-1.470

 

Bijschrijving resultaat vorig boekjaar

-

 

 

-

 

Toetredingskapitaalbijdrage

461

 

 

455

 

Afboeking oninbare vordering

-563

 

 

-

 

Onttrekking ten behoeve van agio

-472

 

 

-

 

Kapitaalversterking

355

 

 

4.195

 

Uitgifte aandelen

-

 

 

-11

 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-219

 

 

3.169

 

 

 

 

 

 

Mutatie liquide middelen

 

9.294

 

 

10.268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen per 1 januari

22.108

   

11.840

 

Liquide middelen per 31 december

31.402

   

22.108

 

 

     

 

 

Mutatie liquide middelen

 

9.294

 

 

10.268