Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Balans voor winst bestemming per 31 december 2017(Bedragen x € 1.000)

31-12-2017

 

31-12-2016

           

1. Beleggingen

         

    - Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

2.411

 

 

2.182

 

    - Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

37.295

 

 

41.332

 

 

 

39.706

 

 

43.514

2. Vorderingen

 

 

 

 

 

Vorderingen uit directe verzekering op verzekeringnemers

3.203

 

 

4.759

 

Vorderingen uit herverzekering

334

 

 

1.095

 

Overige vorderingen

2

 

 

10

 

 

 

3539

 

 

5.864

3. Overige activa

 

 

 

 

 

Materiële vaste activa

338

 

 

338

 

Immateriële vaste activa

151

 

 

238

 

Liquide middelen

31.402

 

 

22.108

 

 

 

31.891

 

 

22.684

4. Overlopende activa

 

 

 

 

 

Lopende rente

394

 

 

436

 

Overige overlopende activa

1.982

 

 

2.343

 

 

 

2.376

 

 

2.799

Totaal activa

 

77.512

 

 

74.841

           

5. Eigen vermogen

         

Algemene reserve

  -251

   

156

 

Aandelen kapitaal

83

 

 

81

 

Agioreserve

15.718

 

 

15.249

 

Resultaat boekjaar

952

 

 

701

 

 

 

16.502

 

 

16.187

6. Achtergestelde schulden

 

6.200

 

 

5.666

 

 

22.702

 

 

21.853

7. Technische voorzieningen

 

 

 

 

 

Voor niet-verdiende premies en lopende risico’s

 

 

 

 

 

     1. Bruto

-

 

 

4.235

 

     2. Herverzekeringsdeel

-

 

 

-2.965

 

 

 

-

 

 

1.270

Voor te betalen schaden/uitkeringen

 

 

 

 

 

    1. Bruto

83.710

 

 

81.242

 

    2. Herverzekeringsdeel

-33.563

 

 

-33.024

 

 

 

50.147

 

 

48.218

 

 

50.147

 

 

49.488

9. Schulden

 

 

 

 

 

Schulden uit directe verzekering aan verzekeringnemers

388

 

 

162

 

Schulden uit herverzekering

3.401

 

 

2.393

 

Overige schulden

283

   

318

 

 

 

4.072

 

 

2.873

10. Overlopende passiva

 

591

 

 

627

 

Totaal Passiva

 

77.512

 

 

74.841