Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit zowel zorggebonden als niet-zorggebonden commissarissen. Begin 2017 was de RvC vrijwel volledig op sterkte. Met ingang van 1 september 2017 heeft de heer Hans de Veen de RvC verlaten door zijn vertrek als bestuurder bij de aangesloten instellingen. Op 8 februari 2018 is hij vervangen door de heer Jean Paul Essers. De werving van de zesde commissaris is in 2017 gestart maar helaas tot op heden nog niet afgerond. De minimaal benodigde competenties zijn bij de zittende RvC voldoende belegd. 


De RvC is in 2017 vijfmaal in vergadering bijeengekomen. Daarnaast hebben er vier additionele telefonische vergaderingen ten behoeve van besluitvorming voor specifieke onderwerpen plaatsgevonden. Ook was er periodiek contact tussen de voorzitter en/of individuele leden van de RvC en de directie over de ontwikkelingen binnen Centramed. De RvC heeft niet de externe accountant gesproken. Tot slot heeft  de RvC begin 2017 een zelfevaluatie uitgevoerd met externe begeleiding en zijn de uitkomsten hiervan besproken met de directie. 


De Audit- en RiskCommissie (A&RC) hield vier reguliere vergaderingen en  de Remuneratiecommissie heeft in 2017 twee keer vergaderd. Daarnaast waren enkele leden van de RvC regelmatig te gast bij diverse activiteiten en Centramed-bijeenkomsten voor haar leden.


De voorzitter van de RvC zat – in aanwezigheid van overige leden van de RvC – vier Algemene Ledenvergaderingen voor.


De commissarissen hebben allen deelgenomen aan het programma van permanente educatie dat in samenwerking tussen het Verbond van Verzekeraars en Business Universiteit Nyenrode is opgezet.

 

Na een bijzonder jaar in 2016 waarin de RvC haar rol dicht op de organisatie heeft ingevuld is zij in 2017 weer in haar normale rol van betrokken toezichthouder getreden. Dit was mogelijk door de permanente invulling van de directie, doordat de bedrijfsvoering stabieler is geworden en omdat de solvabiliteit boven de interne norm is. Naast vaste agendapunten - zoals de voorbereiding van de ledenvergaderingen, de vaststelling van de jaarrekening 2016 en het jaarplan en de begroting voor 2018 - heeft de RvC haar aandacht gericht op de diverse vraagstukken in 2017. Deze vraagstukken waren onder meer: het vaststellen van de premie systematiek, de inrichting en de werking van de sleutelfuncties, de ontwikkeling van de claims, normalisering van een omvangrijk afwijkend contract en de professionalisering van de HR-functie.


In 2017 is een Remuneratiecommissie opgericht.

 

 

Verslag Audit- & RiskCommissie 


Samenstelling Audit- & RiskCommissie (A&RC)

De A&RC is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen. Deze commissie heeft in 2017 toegezien op het financiële verslagleggingsproces, de controle door de accountant van de jaarrekening van 2016, het risicobeheer en de opzet en werking van de interne audit- en actuariële functie.  De bevindingen van de A&RC zijn besproken binnen de RvC, met de directie en vervolgens gedeeld met de Algemene Ledenvergadering. 


In 2017 vonden vier reguliere vergaderingen van de Audit- & RiskCommissie plaats.  Er is aandacht besteed aan de ontwikkeling van de solvabiliteit en daartoe te nemen maatregelen, het voorzieningenbeleid (met name voor de grote schaden), de mogelijke risico’s in het schadebehandelingsproces, de risicobereidheid en het kapitaalbeleid, de ORSA, de (wijzigingen in de) premiesystematiek, de afwijkingen in contracten, het vermogensbeheer, de invulling van een eerstelijns actuariaat, de professionalisering van de risicomanagementfunctie en de evaluatie van de interne auditfunctie.  


Verslag Remuneratiecommissie.


Samenstelling Remuneratie commissie:

De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen. Deze commissie is in 2017 ingesteld en tweemaal bijeen gekomen. Belangrijke agendapunten waren het samenstellen van het reglement en de interne werkwijze van de commissie en de jaarplanning van haar activiteiten. Meer inhoudelijk is gesproken over de beloning van RvC-leden, een procedure voor nevenfuncties van RvC-leden, de zelfevaluatie van de RvC, de werving van 2 nieuwe RvC-leden, de geschiktheidsmatrix van de RvC en de daaruit voortvloeiende acties rond het PE-programma, de werving van de directie, de (voorbereiding van) jaarplannen van de directie, het functioneren en de ontwikkeling van de directie en het beloningsbeleid van geheel Centramed.


De punten vanuit de Remuneratiecommissie zijn besproken binnen de RvC en met de directie.