Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Besluitvormende structuur

Algemene Ledenvergadering
De verzekeringnemers van Centramed zijn – van rechtswege – lid van de onderlinge waarborgmaatschappij. Ten minste tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. 


De Algemene Ledenvergadering heeft een aantal belangrijke bevoegdheden, zoals het benoemen, schorsen of ontslaan van directie en commissarissen, het vaststellen van de jaarrekening, het verlenen van decharge aan directie en commissarissen, het wijzigen van de statuten alsmede het vaststellen en wijzigen van polisvoorwaarden. De directie en de Raad van Commissarissen verschaffen de Algemene Ledenvergadering alle relevante informatie die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar bevoegdheden.


In 2017 is de Algemene Ledenvergadering vier keer bijeengekomen.


Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Centramed ziet toe op het door de directie gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken binnen de onderlinge waarborgmaatschappij. De Raad van Commissarissen staat de directie met raad ter zijde en bestaat - conform het reglement - uit zes leden. 


De Raad van Commissarissen dient goedkeuring te verlenen aan de begroting, de jaarrekening, het kapitaalbeleid en de hoofdpunten van het verzekeringsbeleid en andere belangrijke besluiten van de directie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn in de statuten vastgelegd en in het Reglement van de Raad van Commissarissen uitgewerkt. 


De RvC heeft uit zijn midden een Audit- & RiskCommissie en een Remuneratiecommissie ingesteld. Er zijn reglementen opgesteld waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze commissies zijn vastgelegd. 


In 2017 is de Raad van Commissarissen vijf keer bijeengekomen. Daarnaast hebben ook een aantal telefonische overleggen plaatsgevonden. De Audit- Riskcommissie is vier keer bijeengekomen en de Remuneratiecommissie twee keer.


Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen


In 2017 kende de Raad van Commissarissen van Centramed de volgende samenstelling:

 


In de zomer van 2017 zijn de procedures rond de benoeming van twee nieuwe commissarissen  gestart. Tijdens de ALV van december 2017 is drs. R.L. (Dolf) Kamermans herbenoemd voor een termijn van vier jaar.


Directie


De directie is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het algemene beleid van Centramed. Daarbij staat voorop de actualisatie, bewaking en uiteraard de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. De directie beheert het vermogen en besluit over belangrijke investeringen. De taken van de directie zijn verdeeld in portefeuilles voor ieder directielid. De directie werkt conform het Directiereglement en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering en de Raad van Commissarissen.


De directie van Centramed bestaat uit twee leden. Bij haar taken laat de directie zich onder andere adviseren door de Raad van Commissarissen, de Audit- & RiskCommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Trends. Op basis van frequent contact met de leden wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij hun wensen ten aanzien van de dienstverlening. 


Samenstelling en benoeming Directie


Ageeth Bakker en Irene Heikens zijn tijdens een ingelaste ledenvergadering op 9 maart 2017 benoemd tot directievoorzitter respectievelijk operationeel directeur van Centramed. Per 1 februari 2017 is Barbara Stam afgetreden als directeur. Mevrouw Heikens verving op dat moment al – ad interim – mevrouw Stam als operationeel directeur.

 

De statutaire directie van Centramed kende in 2017 de volgende samenstelling: