Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Governance

Inrichting

Centramed is een onderlinge waarborgmaatschappij met aandelenkapitaal.  Alleen leden van Centramed, voormalige leden (en Centramed zelf) kunnen aandeelhouder zijn. Centramed heeft geen gelieerde zuster- of dochtermaatschappijen.

Middels haar governance wil Centramed waarborgen dat haar organisatie goed, efficiënt en verantwoord wordt geleid opdat haar activiteiten conform haar kernwaarden worden uitgevoerd.

Centramed heeft de volgende organisatiestructuur:

 


De bestuursstructuur van Centramed bestaat uit drie organen: de Algemene Ledenvergadering (ALV, het hoogste orgaan), de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de besluitvorming zijn belegd bij de hierboven opgenomen organen en afdelingen. Daarnaast heeft Centramed een overlegstructuur ingericht waarin vertegenwoordigers uit verschillende organen deelnemen. Zij adviseren ten behoeve van de besluitvorming.


Centramed heeft haar interne controle ingericht volgens het ‘3 lines of defense’-model. De 1e beheersingslinie is de business zelf. Zij zijn verantwoordelijk voor de eigen interne beheersing van alle activiteiten en onderliggende processen. De 2e beheersingslinie heeft als primaire taak het identificeren, beoordelen, monitoren van en rapporteren over risico’s. De interne auditfunctie is de 3e beheersingslinie en biedt aanvullende zekerheid over de activiteiten en performance van de eerste en de tweede lijn.In 2017 is de besluitvormende en controlerende structuur van Centramed verder vormgegeven en vastgelegd. Zo is de Remuneratiecommissie opgericht waarin besluitvorming van de Raad van Commissarissen met betrekking tot beloningen wordt voorbereid. En de eerste lijn is op onderdelen versterkt zodat   de tweede lijn beter haar monitorende rol kan uitvoeren. De Commissie Veiligheid en Risicomanagement is begin 2017 omgevormd tot de Commissie Trends. Deze Commissie Trends heeft  als doel om vanuit de leden input te krijgen over relevante ontwikkelingen en trends in de zorgsector die impact kunnen hebben op de schadelastontwikkeling. Naast de Commissie Trends is  de inrichting van de organisatie van Centramed - en van de verscheidene overlegorganen daarbinnen - vastgelegd.