Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Operationeel

Proces
Ook in 2017 heeft Centramed veel aandacht gegeven aan de verbetering van haar processen. Gedurende dit jaar lag de focus met name op het verbeteren van het schadebehandelingsproces voor Zelf Regelende Ziekenhuizen (ZRZ). Het percentage ‘open’ claims dat eind 2017 door ZRZ’s zelf is behandeld nam in verhouding toe. Het blijft voor Centramed essentieel  dat alle schadeclaims op een uniforme wijze worden behandeld. Per 1 maart 2018 is een vernieuwd ZRZ-addendum van toepassing. De bezetting van de buitendienst is uitgebreid om meer bezoeken aan benadeelden in eigen beheer te kunnen verrichten.


Er is veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van de complicatieverzekering voor stamceldonoren. Verder is aandacht gegeven aan het verbeteren van het acceptatieproces.


Daarnaast hebben de financiële processen veel aandacht gehad in 2017. Het team is op sterkte gebracht met de komst van een manager Financiën en Actuariaat en een senior actuaris. Daarnaast zijn alle financiële (rapportage) processen in kaart gebracht en waar nodig verbeterd en geautomatiseerd.


Doorlooptijd
Centramed is er in 2017 opnieuw in  geslaagd om het aantal langlopende schades (open claims ouder dan 3 jaar) verder terug te brengen. Eind 2017: 20,8% van het totale bestand. Feitelijk zijn er per 31 december 2017 180 dossiers die ouder zijn dan drie jaar gesloten.


Per 31 december 2017

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
B. < 3 mnd 1% 2% 1% 1% 2% 2% 3% 3%
C. < 6 mn 3% 4% 4% 3% 5% 5% 7% 7%
D. < 1 jaar 15% 14% 17% 17% 20% 20% 22% 23%
E. 1 - 2 jaar 29% 27% 29% 28% 28% 34% 33% 34%
F. 2 - 3 jaar 17% 19% 15% 20% 19% 14% 12% 12%
G. 3 - 5 jaar 19% 16% 17% 16% 15% 12% 12% 12%
H. > 5 jaar 16% 18% 17% 15% 11% 13% 10% 9%


RiskConsole

In 2017 is in RiskConsole een verbetering van de datakwaliteit gerealiseerd. Ook zijn er nieuwe informatievelden toegevoegd. Dit laatste is uitgevoerd in overleg met onze actuarissen zodat RiskConsole helpt om trends en ontwikkelingen in voorzieningen nauwkeuriger te berekenen.


Digitalisering

Centramed is in 2017 met het project Digitalisering gestart. Dit project heeft als doel om de dossiers op de afdeling Schade vanaf eind 2017 digitaal te verwerken. Gedurende het verslagjaar zijn de wensen en eisen van de personenschadespecialisten en experts in beeld gebracht. Ook is de keuze voor de leverancier gemaakt en is de fase van de ‘Proof of Concept’ afgerond. Dit heeft wat meer tijd gekost dan aanvankelijk werd ingeschat. 


Eind 2017 is een aantal personenschadespecialisten van Centramed - in een pilot - gestart met het digitaal verwerken van dossiers. De verwachting is dat Centramed alle nieuwe schadedossiers digitaal verwerkt vanaf medio 2018.


Organisatie

In 2017 zijn een aantal openstaande vacatures ingevuld:


Hiermee is de bezetting op volledige sterkte gebracht om het gegroeide aantal claims, in directe en ondersteunende zin, met volle aandacht te kunnen behandelen.


Professionaliteit en kennis

Centramed vindt het belangrijk dat kennis en kunde van haar medewerkers continu aandacht krijgt. Dit is een voorwaarde om a dé specialist in medische aansprakelijkheid te zijn en te blijven.  In 2017 heeft  elke personenschadespecialist individueel cursussen (schade technisch/medisch/juridisch) gevolgd.  Daarnaast heeft het team als geheel intern twee trainingen gevolgd: medische terminologie én de 2-daagse cursus Harvard Onderhandelen. Tot slot is er bij Centramed  het tweewekelijkse spreekuur van één van onze huisadvocaten en onze externe medisch adviseur. Dit spreekuur draagt ook bij aan het aanscherpen van kennis. 

In 2018 volgt  een tweede training medische terminologie en de training Helder en empathisch schrijven.