Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Operatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met en voor de leden

Centramed is een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Wij verzekeren onze leden (Nederlandse zorginstellingen) met name voor medische aansprakelijkheid. Het verzekeren van medische aansprakelijkheid is specialistisch. Het aantal commerciële verzekeraars dat in staat en bereid is om dit soort risico’s langjarig te verzekeren, is al jaren zeer beperkt. Centramed wil zich blijven inzetten voor het verzekerbaar houden van medische aansprakelijkheid van zorginstellingen in Nederland.


Centramed wil niet alleen een verzekeringsmaatschappij voor haar leden zijn, maar ook een vraagbaak en expertisecentrum. Wij bieden daarom een platform waar leden elkaar treffen om kennis en ervaringen te delen. De Centramed Colleges zijn daar een voorbeeld van: interactieve colleges met én voor leden over de verschillende facetten van het behandelen van schadeclaims.


Mensgericht, actief en zorgvuldig

Centramed werkt integer en zorgvuldig. Voor een zo goed mogelijke behandeling van claims houdt Centramed zich aan wetten en gedragsregels zoals de Wkkgz en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) In de GOMA staan onder andere aanbevelingen over meer openheid en een zorgvuldige behandeling van claims. Wij streven ernaar (pro)actief, zorgvuldig en mensgericht te werken met respect voor de belangen van alle betrokkenen. In ons werk staat ‘de mens’ centraal. Het is zowel voor de patiënt/cliënt,  zijn naasten en voor de zorgverlener ingrijpend om betrokken te raken bij een medisch incident. In 2017 heeft er een audit inzake de naleving van de GOMA plaatsgevonden. De conclusie is dat Centramed zich houdt aan de GOMA waarbij er nauwelijks aanbevelingen waren voor verdere verbetering van het proces. 


Transparantie

De behandeling van claims als gevolg van medische incidenten staat volop in de belangstelling. Een voortvarende, deskundige en zorgvuldige aanpak van de medische aansprakelijkheidsrisico’s behoort tot de sociaal maatschappelijke taak van Centramed. In het besef dat we altijd te maken hebben met menselijk leed, trachten wij om binnen een zo kort mogelijke termijn de schades af te wikkelen. Wij hechten daarbij groot belang aan een intakegesprek door onze eigen buitendienst, die in een vroeg stadium de claimant thuis bezoekt. Onze experts geven dan op een persoonlijke wijze uitleg aan onze werkwijze en zij horen het verhaal uit eerste hand en kunnen dan een goede eerste inschatting van de zaak maken. 


Open, heldere en gepaste communicatie met alle betrokkenen is daarbij van groot belang. Wij ondersteunen onze leden ook bij het zelf behandelen van schadeclaims. Via ons schadesysteem RiskConsole krijgen onze leden inzage in de voortgang van de behandeling van schadeclaims. Een snelle en adequate behandeling van claims is in ieders belang. Wij spannen ons in om de patiënt en andere betrokkenen actief op de hoogte te houden van de voortgang. Onze focus is dat we altijd denken in oplossingen.


Adequate reactie 

Onze diensten reiken verder dan alleen het verzekeren en behandelen van medische schadeclaims. Wij bieden onze leden ook advies en ondersteuning ter voorkoming van schade en schadeclaims en voor het adequaat omgaan met incidenten. Centramed ziet het als haar maatschappelijke plicht om de impact van medische incidenten op zowel de patiënt/cliënt als de zorgverlener tot een minimum te beperken.


Het eerste stadium na het ontstaan van de schade is zeer bepalend voor de wijze waarop het vervolg van het proces rondom een claim  er uit ziet.  Mensgericht en empathisch handelen zijn hierbij sleutelwoorden. 


Samenwerking

Juist omdat de samenwerking zo essentieel is, nemen we een proactieve houding aan. Centramed doet er alles aan om het vinden van oplossingen te versnellen. Wij participeren actief in landelijke gremia die zich ten doel stellen letselschadebehandeling te versnellen, te verbeteren en te innoveren. Zo zijn wij actief binnen het Verbond van Verzekeraars (o.a. Werkgroep Medische Aansprakelijkheid), De Letselschade Raad (input geven aan het Platformoverleg en de Permanente Commissie van de GOMA), het Personenschade Instituut Verbond van Verzekeraars (deelname in de Raad van Advies en de Redactieraad van het PIV Bulletin), overleg rondom verzekering van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in het kader van de Dutch Clinical Trial Foundation