Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Strategie

Profiel

Centramed verzekert sinds 1994 zorginstellingen voor het risico van medische aansprakelijkheid. Onze leden (zorginstellingen) mogen rekenen op een adequate verzekeringsdekking en een betrokken en slagvaardige schadebehandeling. Maar ook op hulp en advies bij het voorkomen van medische letselschade en het vergroten van de patiëntveiligheid. Centramed werkt zonder winstoogmerk en met hart voor de betrokken zorgverleners én patiënten.


Missie en visie


Missie

De ontwikkelingen hebben sinds 1994 niet stil gestaan en Centramed heeft zich ook verder ontwikkeld. Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag van Centramed wordt gewerkt aan een nieuwe missie. Uitgangspunten voor deze missie is dat we als Centramed blijven bijdragen aan de beheersing van kosten van medische aansprakelijkheid en de solidariteit binnen de zorg.  

We zorgen voor een eerlijke oplossing. Dit geeft alle betrokkenen weer de mogelijkheid om de draad op te pakken. Daarnaast vinden we de solidariteit in de gezondheidszorg een groot goed. Wij bewaken dat de oplossingen die we bieden niet ten koste gaan van de collectiviteit.


Visie

Voor de toekomst zien we veel trends en ontwikkelingen. Maatschappelijke- en economische ontwikkelingen hebben impact, maar ook de ontwikkelingen in de zorg en de financiële sector raken ons. 

Dit geeft veranderende behoeften van onze stakeholders. In de behandeling van, en zorg aan, patiënten in de gezondheidszorg ontstaan andere samenwerkingsvormen. Daardoor komt  de patiënt met verschillende samenwerkende zorginstellingen in aanraking. Elke instelling heeft zijn aandeel in de zorg om de patiënt. Daarnaast wordt de rol van technologie veel groter. Robotisering doet steeds meer zijn intrede: in de patiëntenzorg en in de operatiekamer. Ook raken de ontwikkelingen op het vlak van E-Health de zorg. 

In de maatschappelijke context is zichtbaar dat  de individualisering steeds groter wordt. Ook treedt de overheid terug op het gebied van het sociaal vangnet. De consument wordt mondiger en dit  komt onder meer tot uiting in hogere verwachtingen over de maakbaarheid van de samenleving. Het gevolg is dat het claimgedrag in Nederland prominenter wordt.


Ambitie en strategie


De afgelopen jaren lag de focus van Centramed op verzekeren, claims behandelen en preventie van claims. De komende jaren vindt een verschuiving plaats in onze focus. De visie laat namelijk een wereld zien waarin Centramed in samenwerking met haar stakeholders op een bredere wijze invulling wil geven aan de beheersbaarheid van de kosten van medische schade.  

Vanuit onze kracht vergroten we de onderlinge betrokkenheid en koesteren we de persoonlijke aandacht voor betrokken partijen. De huidige processen rondom medische schade kennen een lange doorlooptijd. Wij hebben de ambitie om de komende jaren te werken aan een meer slagvaardiger proces. Daarnaast biedt het delen van kennis en data mogelijkheden om het systeem sterker en beter te maken. 

Voor het realiseren van onze ambitie kiest Centramed voor een aanpak met experimenten en kort cyclisch werken. Dit betekent werken in kleine teams, die een ruim mandaat krijgen. Gezamenlijk gaan we op zoek naar andere oplossingen en werkwijzen. Daarbij is ruimte om te onderzoeken, te experimenteren en te leren.