Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Introductie en kerncijfers

Na een veelbewogen 2016 is Centramed in 2017 in rustiger vaarwater terecht gekomen. De organisatie heeft zich verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. De organisatie is onder meer verder aangepast aan de eisen vanuit de Solvency II-richtlijnen en er ligt een stevig fundament om verder te bouwen naar de toekomst.


Met ingang van 1 januari 2017 hebben zich geen nieuwe leden aangesloten bij Centramed. Wel is afscheid genomen van twee leden (door fusie en sluiting). Met ingang van mei 2017 heeft een nieuwe ‘overige instelling’ zich bij ons aangesloten. Per 31 december 2017 heeft Centramed 82 leden.   

In 2017 bedraagt het totaal aantal nieuwe claims 863. Door genomen maatregelen is het aantal nieuw ingediende claims bij GGZ-instellingen in 2017 gedaald met 25 (t.o.v. 2016). Bij de ziekenhuizen is sprake van een stijging van 21 claims (t.o.v. 2016). De trend rondom de stijging van de gemiddelde schadelast zet zich ook in 2017 door. Dit komt voort vanuit de terugtredende overheid, een versoberend sociaal stelsel en de ontwikkeling in de wet- en regelgeving.


Het boekjaar 2017 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 952.000 en een verdere stijging van de solvabiliteit naar 165%. Hiermee is het financieel fundament van Centramed verder verstevigd. De adequate premiestelling voor 2017 is de basis voor het positieve resultaat. Daarnaast heeft een eenmalige bate door de vrijval van de premievoorziening, als gevolg van het aanpassen van een afwijkend contract, de beleggingsopbrengsten en het positieve resultaat op oude jaren bijgedragen aan dit resultaat. 


Met de stijging van de solvabiliteit zijn we weer een stap dichterbij onze streefsolvabiliteit van 175%. In de komende periode zullen we verdere maatregelen, bij voorkeur zonder kapitaalstortingen vanuit de leden, nemen om het streefniveau te behalen. 


In het eerste kwartaal van 2017 is de nieuwe directie benoemd. Ageeth Bakker en Irene Heikens zijn de nieuwe directie (benoemd tijdens een ledenvergadering op 9 maart 2017). Gelijk met deze benoeming is toen afscheid genomen van Ingeborg van Hoek (interim directeur) en Barbara Stam. 


Centramed bestaat uit een betrokken groep van hoog gekwalificeerde medewerkers. In 2017 hebben we een eerste medewerkerstevredenheidonderzoek laten uitvoeren. De uitkomst hiervan is dat de werkdruk erg hoog ligt, maar dat de medewerkers van Centramed zich betrokken voelen en zeer tevreden zijn met hun werk. Dit laatste koesteren we in 2018. Daarnaast blijven we met elkaar werken aan een verbeterde samenwerking waarin we de krachten bundelen en gezamenlijk voor onze leden de dienstverlening blijven verbeteren. 


In 2017 heeft de heer Hans de Veen, een zorggebonden commissaris, door vertrek bij een bij Centramed aangesloten instelling de Raad van Commissarissen (RvC) verlaten. Op 7 februari 2018 is de heer Jean Paul Essers door de ALV benoemd. Hiermee is de ontstane vacature voor een zorg gebonden commissaris vanuit een GGZ-instelling ingevuld. Een positie voor een zorg gebonden commissaris vanuit de UMC’s is nog vacant. In 2017 is de werving voor deze positie gestart en op dit moment nog niet afgerond. 


Terugkijkend op 2017 wil Centramed haar leden bedanken voor het vertrouwen in de organisatie en de prettige onderlinge samenwerking. Ook bedankt Centramed haar medewerkers en de Raad van Commissarissen voor hun inzet en toewijding in het afgelopen jaar. 


Centramed zal samen met haar leden mooie initiatieven te blijven ontwikkelen, zaken voor elkaar te krijgen met én voor onze leden. We blijven onze bijdrage leveren aan de verbetering van het hanteerbaar houden van het risico van medische aansprakelijkheid, het afwikkelen van schadeclaims, het delen van kennis en data en het voorkomen van medische letselschade.